Teme završnog rada

ŠKOLSKA GODINA: 2018./2019.

 

Zanimanje Ekonomist

 

Mentor: Mirjana Erceg,  dipl. oec.

Računovodstvo

 1. Dugotrajna imovina
 2. Kratkotrajna imovina
 3. Kapital i obveze

Komunikacijsko prezentacijske vještine

 1. Poslovni bonton
 2. Neverbalna komunikacija
 3. Slušanje
 4. Prednosti, nedostaci i obilježja usmene komunikacije
 5. Vrste i način prezentiranja

Tržište kapitala

 1. Zagrebačka burza
 2. Najpoznatije svjetske burze
 3. Dioničko društvo
 4. Burzovni krahovi
 5. Vrijednosni papiri na financijskim tržištima
 6. Burza i burzovno poslovanje
 7. Financijski posrednici

 

Mentor: Gordana Šostarec,  dipl. oec.

Poduzetništvo

 1. Poduzetnik i obiteljsko poduzeće
 2. Obrt
 3. Upravljanje ljudskim potencijalima
 4. Karijera i motiviranje
 5. Dioničko društvo
 6. Društvo s ograničenom odgovornošću
 7. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 8. Osnivanje trgovačkog društva
 9.  Kreditiranje
 10.  Leasing
 11. Menadžment i menadžeri današnjice
 12. Institucijska potpora razvoju poduzetništva
 13. Socijalno poduzetništvo

Obiteljski posao

 1. Obiteljski posao

Vježbenička tvrtka

 1. Poslovni bonton

Sve navedene teme moraju biti pisane na primjeru.

 

Mentor: Gorica Risović,  dipl. oec.

Bankarstvo i osiguranje

 1. Pojam, funkcije i vrijednost novca
 2. Zaštita novca od krivotvorenja
 3. Transakcijski i drugi računi
 4. Osiguranje osoba
 5. Osiguranje imovine
 6. Internetsko/elektroničko i mobilno bankarstvo
 7. Banka X i njeno poslovanje
 8. Obrasci i ugovori u bankarstvu
 9. Štednja u Republici Hrvatskoj i svijetu
 10. Kartično poslovanje

Pravno okruženje poslovanja

 1. Ljudska prava u poslovanju i propisima
 2. Nepravne i pravne norme i pravni odnosi
 3. Dječja prava u poslovanju i propisima
 4. Trgovačko ugovorno pravo
 5. Stvarno pravo

 

Mentor: Marija Dušek, dipl. oec.

Osnove ekonomije

 1. RH gospodarski rast i razvoj
 2. Hrvatska narodna banka
 3. Monopol
 4. Državni proračun i proračunska politika
 5. Sindikat i sindikalno djelovanje u RH
 6. Hrvatska udruga poslodavaca
 7. Nezaposlenost, problem nezaposlenosti mladih u RH
 8. Republika Hrvatska i međunarodne financijske institucije

Društveno odgovorno poslovanje

 1. Društveno odgovorno poslovanje i ljudska prava
 2. Društveno odgovorno poslovanje u učinkovitu upravljanju ljudskim potencijalima
 3. Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
 4. Lokalna zajednica i društveno odgovorno poslovanje
 5. Primjeri dobre prakse društveno odgovornog poslovanja u hrvatskim tvrtkama

Vježbenička tvrtka

 1. Poslovna komunikacija i poslovni bonton
 2. Definiranje misije, vizije i ciljeva Vježbeničke tvrtke

Mentor:  Saša Aušperger, dipl. oec.

Poduzetništvo

 1. Motiviranje zaposlenih i utjecaj motivacije na poslovanje
  2. Potpore poduzetništvu u EU i Hrvatskoj
  3.  Poduzetnička etika
  4.  Poduzetništvo i nove tehnologije
  5.  Komunikacija na radnom mjestu
  6.  Krizni menadžment
  7.  Kako do kvalitetnih zaposlenika
  8.  Profesionalna edukacija – razlozi i metode
  9.  Pravni oblici trgovačkih društava
  10.Unutarnji i vanjski čimbenici uspjeha
  11.Razlike osnivanja d.o.o. i d.d.
  12.Franšizing i poduzetništvo
  13.Patenti i izumi i njihov utjecaj na poduzetnički posao
  14.Obrti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
  15.Poduzeće i ekologija

 

Mentor:  Nikolina Stanivuković Medak, mag.oec.

Društveno odgovorno poslovanje

 1. Društveno odgovorno upravljanje ljudskim potencijalima
 2. Društveno odgovorno poslovanje i odnosi s lokalnom zajednicom
 3. Društveno odgovorno poslovanje i odnosi s potrošačima
 4. Društveno odgovorno upravljanj nabavnim lancem
 5. Primjeri dobre prakse društveno odgovornog poslovanja u RH

Vježbenička tvrtka

 1. Poslovna dokumentacija u međusobnom poslovanju vježbeničkih tvrtki
 2. Promidžbene aktivnosti vježbeničke tvrtke „X“
 3. Utvrđivanje rezultata poslovanja vježbeničke tvrtke „X“
 4. Sajamsko poslovanje vježbeničke tvrtke „X“
 5. Poslovni plan vježbeničke tvrtke „X“
 6. Organizacija rada po odjelima u vježbeničkoj tvrtki „X“
 7. Poslovi Odjela administracije i tajništva vježbeničke tvrtke „X“
 8. Poslovni Odjela nabave sa skladištem vježbeničke tvrtke „X“
 9. Poslovi Odjela prodaje i marketinga vježbeničke tvrtke „X“
 10. Poslovi Odjela financija i računovodstva vježbeničke tvrtke „X“

 

Mentor:  Aleksandra Hohnjec, dipl.oec.

Poslovne komunikacije

 1. Interkulturalno komuniciranje
 2. Osobno i poslovno komuniciranje, kultura telefoniranja
 3. Komunikacija u vezi zapošljavanja, oblikovanje, izradba I priprema za intervju
 4. Body language ( govor tijela), uloge i značenja neverbalnog znakovlja u poslovnom komuniciranju
 5. Prezentacija proizvoda tvrtke uz informatičku podršku
 6. Poslovne komunikacije i poslovna etika: etički kodeks i izrada etičkog kodeksa tvrtke
 7. Poslovni moral
 8. Psihološki I sociološki aspekti komunikacije
 9. Poslovno pregovaranje i odnosi s klijentima
 10. Predstavljanje I javno nastupanje
 11. Imidž Hrvatske u Europi
 12. Europska Unija kao zajedničko tržište- izazovi za PR agencije
 13. Žene kao pregovarači
 14. Multimedija u funkciji poslovnih komunikacija
 15. Poslovne komunikacije u E- poslovanju: zakonske pretpostavke, problem sigurnosti

 

Mentor: Biljana Ilkoski, dipl.oec

Osnove ekonomije

 1. Makroekonomska ravnoteža i promjena ravnoteže
 2. Tržišta nesavršene konkurencije i zaštita tržišnog natjecanja
 3. Porezi i porezni sustav Republike Hrvatske
 4. Zemlje u razvoju i gospodarski rast
 5. Hrvatsko gospodarstvo u 2017.g.
 6. Fiskalna politika u Republici Hrvatskoj
 7. Nezaposlenost-problem pojedinca i gospodarstva u RH
 8. Monetarna politika Republike Hrvatske
 9. Nobelova nagrada za ekonomiju

Računovodstvo

 1. Dugotrajna imovina
 2. Kratkotrajna imovina
 3. Prihodi, rashodi i financijski rezultat poslovanja

Analiza financijskih izvješća

 1. Analiza financijskih izvještaja  trgovačkog društva „X“ pomoću financijskih pokazatelja
 2. Horizontalna analiza financijskih izvještaja trgovačkog društva „X“
 3. Vertikalna analiza financijskih izvještaja trgovačkog društva “X

Mentor: Blaženka Urh, dipl. oec.

Marketing

 1. Kvaliteta proizvoda – Kraš d.d.
 2. Proizvodni program – Saponia Osijek
 3. Brendiranje – Dolcela
 4. Segmentacija tržišta – PBZ Carda
 5. Pozicioniranje proizvoda – Lino
 6. Strategije marketinga
 7. Promocija – Podravka d.d.
 8. Integrirani marketing
 9. Etika i društvena odgovornost marketinga – Pik Vrbovec d.d.
 10. Internetski marketing – korištenje Facebook u promociji Životinjskog carstva
 11. Izravni marketing
 12. Marketing u sportu
 13. Distribucija

Vježbenička tvrtka

 1. Organizacija i sudjelovanje na sajmovima
 2. Poslovni sastanci – organizacija i sudjelovanje na poslovnim sastancima

 

Mentor: Vivijana Kudeljnjak, univ.spec. oec

 

Bankarstvo i osiguranje

 1. Novac i razvoj novca u hrvatskim krajevima
 2. HNB i hrvatski bankarski sustav
 3. Životno osiguranje
 4. Virtualne banke i on line poslovanje
 5. Štednja kao investicija za budućnost, RH u odnosu na razvijene zemlje svijeta

 

Osnove ekonomije

 1. Ekonomske krize, njihov utjecaj i posljedice na globalno gospodarstvo
 2. Sveriges Riksbank i Nobelova nagrada za ekonomiju
 3. Gospodarski rast i razvoj RH
 4. Nezaposlenost i problem nezaposlenosti u RH
 5. Monetarna politika i HNB
 6. Fiskalna politika i državni proračun
 7. Tržišne strukture
 8. BDP – kao mjera ekonomske aktivnosti
 9. Zemlje u razvoju i gospodarski rast
 10.  Inflacija i njezine posljedice na gospodarstvo

 

Zanimanje Upravni referent

Mentor: Ivanka Jareb, dipl.iur.

Stručno područje: Upravni postupak (posebni postupci ; porezni, inspekcijski, socijalna skrb, zdravstveno i mirovinsko osiguranje i dr.)

 

 1. PRIMJENA UPRAVNOG POSTUPKA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE

 

 1. FINANCIJE 
 • Rješenje o razrezu poreza na kupoprodaju ( motorna vozila i dr.)
 • Rješenje o razrezu poreza na promet nekretnina
 • Rješenje o razrezu poreza na dohodak
 • Rješenje o razrezu poreza na dodanu vrijednost
 • Rješenje o razrezu poreza na nasljedstvo i darove
 • Rješenje o razrezu poreza po godišnjoj poreznoj prijavi građana
 • Rješenje o razrezu poreza na cestovna motorna vozila/plovila/kuće za odmor
 • Rješenje o razrezu poreza na tvrtku-pravna osoba
 • Rješenje o razrezu poreza na tvrtku – fizička osoba
 • Rješenje o razrezu poreza na javne površine

 

 1. PRISILNA NAPLATA – poreza, naknada
 • Rješenje o prisilnoj naplati poreza (na tvrtku i dr.)
 • Rješenje o prisilnoj naplati komunalne naknade (fizičke, odnosno pravne osobe )

 

 1. GRADITELJSTVO, STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI I IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI 
 • Lokacijska dozvola
 • Potvrda glavnog projekta
 • Uporabna dozvola
 • Rješenje o dozvoli za adaptaciju/ rekonstrukcije objekta
 • Rješenje o uvjetima građenja
 • Rješenje o obustavi gradnje
 • Rješenje o rušenju objekta
 • Rješenje o procjeni utjecaja na okoliš
 • Rješenje o komunalnom redu
 • Rješenje o komunalnom doprinosu
 • Rješenje o promjeni kućnog broja
 • Rješenje o izvlaštenju zemljišta
 • Rješenje o povratu nacionalizirane imovine
 • Rješenje o izvedenom stanju

 

 1. GOSPODARSTVO 
 • Rješenje o upisu u obrtni registar (ugostiteljskog objekta)
 • Rješenje o brisanju iz registra
 • Rješenje o upisu udruge u registar
 • Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje samostalne djelatnosti
 • Rješenje o privremenoj obustavi obrta i o prekidu privremene obustave obrta
 • Rješenje o postupku dobivanja koncesije za obavljanje javne službe
 • Rješenje o komunalnoj naknadi za stambeni/poslovni prostor

 

 1. OPĆA UPRAVA 
 • Rješenje o promjeni osobnog imena
 • Rješenje o naknadnom upisu činjenica u matične knjige
 • Rješenje o ispravkama i dopunama podataka u matičnim knjigama
 • Osobna stanja građana (izdavanje domovnice, rodnog, vjenčanog i smrtnog lista)

 

 1. INSPEKCIJSKI POSLOVI 
 • Rješenje o uklanjanju nedostataka u poljoprivrednoj djelatnost
 • Rješenje o uklanjanju nedostataka u ugostiteljskoj radnji
 • Rješenje o uklanjanju nedostataka u sanitarnom djelokrugu
 • Rješenje o uklanjanju nedostataka u veterinarskoj djelatnosti
 • Rješenje o nepropisnom odlaganju otpada

 

 1. UNUTARNJI POSLOVI 
 • Rješenje o oduzimanju putne isprave
 • Rješenje o oduzimanju vatrenog oružja
 • Rješenje o poništenju prebivališta
 • Rješenje o stjecanju/otpustu iz hrvatskog državljanstva
 • Rješenje o dozvoli za držanje i nošenje oružja
 • Rješenje o izdavanju osobne iskaznice/putovnice/ vozačke dozvole
 • Rješenje o dozvoli rada stranaca u RH

 

 

 1. PRIMJENA UPRAVNOG POSTUPKA U PRAVNIM OSOBAMA S JAVNIM OVLASTIMA

 

 1. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
  • Rješenje o pravu na skraćeno radno vrijeme
  • Rješenje o pravu na dopust do osme godine djetetova života
  • Rješenje o pravu na ortopedsko pomagalo
  • Rješenje o pravu na subvenciju lijekova

 

 1. MIROVINSKO OSIGURANJE
  • Rješenje o pravu na doplatak za djecu
  • Rješenje o starosnoj mirovini
  • Rješenje o invalidskoj mirovini
  • Rješenje o obiteljskoj mirovini
  • Rješenje o pravu na mirovinsko-invalidsko osiguranje za vrijeme privremene/trajne nezaposlenosti

 

 1. SOCIJALNA SKRB
  • Rješenje o postavljanju skrbnika
  • Rješenje o oduzimanju malodobnog djeteta od roditelja i smještaj u ustanovu
  • Rješenje o smještaju u ustanovu za starije osobe
  • Rješenje o smještaju djece/starije osobe u obitelj udomitelja
  • Rješenje o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
  • Zapisnik o pravu na jednokratnu novčanu pomoć
  • Rješenje o pravu na imovinsko-pravnu zaštitu
  • Rješenje o pravu na osobnu invalidninu
  • Rješenje o pravu na doplatak za pomoć i njegu
  • Rješenje o pravu na stalnu pomoć
  • Rješenje o posvojenju

Učenici biraju od ukupno 69 tema, a praksu u svezi izradbe završnog rada mogu odraditi u slijedećim tijelima;

 • općinskim, gradskim, odnosno županijskim uredima
 • Policijskoj upravi Bjelovarsko-bilogorskoj i drugima, a prema prebivalištu učenika
 • Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje- područnom uredu
 • Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje-područnom uredu
 • Poreznoj upravi – Područnom uredu Bjelovar, odnosno ispostavama
 • Centrima za socijalnu skrb,
 • matičnom uredu, te
 • inspekcijskim uredima.

 

Comments are closed.