Teme završnog rada

ŠKOLSKA GODINA: 2017./2018.

 

Zanimanje Ekonomist

 

Mentor: Mirjana Erceg,  dipl. oec.

Računovodstvo

 1. Dugotrajna imovina
 2. Kratkotrajna imovina
 3. Kapital i obveze

Komunikacijsko prezentacijske vještine

 1. Poslovni bonton
 2. Neverbalna komunikacija
 3. Slušanje
 4. Prednosti, nedostaci i obilježja usmene komunikacije
 5. Vrste i način prezentiranja

Tržište kapitala

 1. Zagrebačka banka
 2. Najpoznatije svjetske burze
 3. Dioničko društvo
 4. Burzovni krahovi
 5. Vrijednosni papiri na financijskim tržištima
 6. Burza i burzovno poslovanje
 7. Financijski posrednici

 

Mentor: Gordana Šostarec,  dipl. oec.

Poduzetništvo

 1. Kreditiranje
 2. Obrt
 3. Upravljanje ljudskim potencijalima
 4. Karijera i motiviranje
 5. Dioničko društvo
 6. Društvo s ograničenom odgovornošću
 7. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 8. Osnivanje trgovačkog društva
 9. Leasing
 10. Menadžment i menadžeri današnjice
 11. Institucijska potpora razvoju poduzetništva
 12. Poduzetništvo i obiteljski posao

Poslovne komunikacije

 1. Komunikacije
 2. Pisane komunikacije u odnosima s javnošću

Vježbenička tvrtka

 1. Poslovni bonton

Sve navedene teme moraju biti pisane na primjeru

 

Mentor: Gorica Risović,  dipl. oec.

Bankarstvo i osiguranje

 1. Pojam i funkcije novca
 2. Surogati novca i krediti
 3. Transakcijski i drugi računi
 4. Osiguranje osoba
 5. Osiguranjeimovine
 6. Internetsko/elektroničko i mobilno bankarstvo
 7. Banka X i njeno poslovanje
 8. Obrasci i ugovori u bankarstvu
 9. Štednjau Republici Hrvatskoj i svijetu
 10. Kartično poslovanje

Pravno okruženje poslovanja

 1. Pravo trgovačkih društava
 2. Nepravnei pravne norme i pravni odnosi
 3. Gospodarsko pravo
 4. Trgovačko ugovorno pravo
 5. Stvarno pravo

 

Mentor: Matea Kanjka, mag. oec.

Osnove ekonomije

 1. Tržište kapitala i njegove karakteristike
 2. Utjecaj uvoza i izvoza na proizvodnju
 3. Makroekonomska ravnoteža i promjena ravnoteže
 4. Monopol
 5. BDP- mjera ekonomske aktivnosti
 6. Državni proračun
 7. Politika deviznog tečaja
 8. Hrvatska narodna banka
 9. Poslovni ciklusi
 10. Monetarna politika i njeni instrumenti

Statistika

 1. Srednje vrijednosti
 2. Izvori podataka i metode prikupljanja

Vježbenička Tvrtka

 1. Selekcijski interview
 2. Marketinški plan VTž

Mentor:  Saša Aušperger, dipl. oec.

Poduzetništvo

 1. Motiviranje zaposlenih i utjecaj motivacije na poslovanje
  2. Potpore poduzetništvu u EU i Hrvatskoj
  3.  Poduzetnička etika
  4.  Poduzetništvo i nove tehnologije
  5.  Komunikacija na radnom mjestu
  6.  Krizni menadžment
  7.  Kako do kvalitetnih zaposlenika
  8.  Profesionalna edukacija – razlozi i metode
  9.  Pravni oblici trgovačkih društava
  10.Unutarnji i vanjski čimbenici uspjeha
  11.Razlike osnivanja d.o.o. i d.d.
  12.Franšizing i poduzetništvo
  13.Patenti i izumi i njihov utjecaj na poduzetnički posao
  14.Obrti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
  15.Poduzeće i ekologija

 

Mentor:  Nikolina Stanivuković, mag.oec.

Društveno odgovorno poslovanje

 1. Društveno odgovorno upravljanje ljudskim potencijalima
 2. Društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj
 3. Održivi oblici proizvodnje
 4. Društveno odgovorno poslovanje i odnosi s lokalnom zajednicom
 5. Društveno odgovorno poslovanje i odnosi s potrošačima
 6. Društveno odgovorno upravljanje nabavnim lancem
 7. Društvena odgovornost poduzeća u Hrvatskoj
 8. Primjeri dobre prakse društveno odgovornog poslovanja u RH
 9. Primjeri dobre prakse društveno odgovornog poslovanja u zaštiti potrošača u RH
 10. Koristi od primjene društveno odgovornog poslovanja u hrvatskim poslovnim organizacijama

 

Vježbenička tvrtka

 1. Osnivanje vježbeničke tvrtke „X“
 2. Proces zapošljavanja u vježbeničkoj tvrtki „X“
 3. Sajamsko poslovanje vježbeničke tvrtke „X“
 4. Poslovni plan vježbeničke tvrtke „X“
 5. Organizacija rada po odjelima u vježbeničkoj tvrtki „X“

 

Mentor:  Aleksandra Hohnjec, dipl.oec.

Poslovne komunikacije

 1. Inter kulturalno komuniciranje
 2. Osobno i poslovno komuniciranje, kultura telefoniranja
 3. Komunikacija u vezi zapošljavanja, oblikovanje, izradba i priprema za intervju
 4. Body language (govor tijela), uloge i značenja neverbalnog znakovlja u poslovnom komuniciranju
 5. Poslovni sastanci i pregovori
 6. Poslovne komunikacije i poslovna etika: etički kodeks i izrada etičkog kodeksa tvrtke
 7. Poslovni moral
 8. Sredstva masovnog komuniciranja
 9. Poslovno pregovaranje i odnosi s klijentima
 10. Predstavljanje i javno nastupanje
 11. Imidž Hrvatske u Europi
 12. PR komunikacije
 13. Žene kao pregovarači
 14. Multimedija u funkciji poslovnih komunikacija
 15. Upravljanje konfliktima

 

Mentor: Biljana Ilkoski, dipl.oec

 

Osnove ekonomije

 1. Makroekonomska ravnoteža i promjena ravnoteže
 2. Tržišta nesavršene konkurencije i zaštita tržišnog natjecanja
 3. Porezi i porezni sustav Republike Hrvatske
 4. Zemlje u razvoju i gospodarskirast
 5. Fiskalna politika u Republici Hrvatskoj
 6. Nezaposlenost-problem pojedinca i gospodarstva u RH
 7. Monetarna politika Republike Hrvatske
 8. Nobelova nagrada za ekonomiju

Računovodstvo

 1. Dugotrajna imovina
 2. Kratkotrajna imovina
 3. Prihodi, rashodi i financijski rezultat poslovanja
 4. Kapital d.o.o. i d.d.

 

Analiza financijskih izvješća

 1. Analiza financijskih izvještaja trgovačkog društva „X“ pomoću financijskih pokazatelja
 2. Horizontalna analiza financijskih izvještaja trgovačkog društva „X“
 3. Vertikalna analiza financijskih izvještaja trgovačkog društva “X”

 

Sve teme trebaju biti obrađene na konkretnom primjeru prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada.

 

Mentor: Blaženka Urh, dipl. oec.

Marketing

 1. Ponašanje potrošača
 2. Proizvodni program – Saponia Osijek
 3. Brendiranje – Dolcela
 4. Segmentacija tržišta – PBZ Carda
 5. Pozicioniranje proizvoda – Badel
 6. Proizvod, životni ciklus proizvoda i robne marke – privatne marke prehrambenih proizvoda u Hrvatskoj
 7. Strategije određivanja cijena
 8. Upravljanje distribucijskim kanalima – trgovina na malo
 9. Promocija – Podravka
 10. Integrirana marketinška komunikacija
 11. Etika i društvena odgovornost marketinga – Karlovačka pivovara
 12. Internetski marketing – korištenje Facebook-a u promociji Životinjskog carstva
 13. Izravni marketing

Vježbenička tvrtka

 1. Organizacija i sudjelovanje na sajmovima
 2. Poslovni sastanci – organizacija i sudjelovanje na poslovnim sastancima

 

Mentor: Vivijana Kudeljnjak, univ.spec. oec

 

Bankarstvo i osiguranje:

 1. Novac i razvoj novca u hrvatskim krajevima
 2. HNB i hrvatski bankarski sustav
 3. Mirovinski i zdravstveni sustav osiguranja u RH
 4. Životno osiguranje
 5. Virtualne banke i on line poslovanje

 

Vježbenička tvrtka:

 1. Važnost komunikacijskih vještina i bontona u poslovanju

 

Osnove ekonomije:

 1. Ekonomske krize, njihov utjecaj i posljedice na globalno gospodarstvo
 2. SverigesRiksbank i Nobelova nagrada za ekonomiju
 3. Gospodarski rast i razvoj RH
 4. Nezaposlenost i problem nezaposlenosti u RH
 5. Monetarna politika i HNB
 6. Fiskalna politika i državni proračun
 7. Ciljevi, politike i instrumenti makroekonomije
 8. Tržišne strukture
 9. BDP – kao mjera ekonomske aktivnosti

 

Zanimanje Upravni referent

Stručno područje: Upravni postupak (posebni postupci ; porezni, inspekcijski, socijalna skrb, zdravstveno i mirovinsko osiguranje i dr.)

 Mentor: Ivanka Jareb, dipl.iur.

 1. PRIMJENA UPRAVNOG POSTUPKA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE

 

 1. FINANCIJE

 

 • Rješenje o razrezu poreza na kupoprodaju ( motorna vozila i dr.)
 • Rješenje o razrezu poreza na promet nekretnina
 • Rješenje o razrezu poreza na dohodak
 • Rješenje o razrezu poreza na dodanu vrijednost
 • Rješenje o razrezu poreza na nasljedstvo i darove
 • Rješenje o razrezu poreza po godišnjoj poreznoj prijavi građana
 • Rješenje o razrezu poreza na cestovna motorna vozila/plovila/kuće za odmor
 • Rješenje o razrezu poreza na tvrtku-pravna osoba
 • Rješenje o razrezu poreza na tvrtku – fizička osoba
 • Rješenje o razrezu poreza na javne površine

 

 1. PRISILNA NAPLATA – poreza, naknada

 

 • Rješenje o prisilnoj naplati poreza (na tvrtku i dr.)
 • Rješenje o prisilnoj naplati komunalne naknade (fizičke, odnosno pravne osobe )

 

 1. GRADITELJSTVO, STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI I IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI

 

 • Lokacijska dozvola
 • Potvrda glavnog projekta
 • Uporabna dozvola
 • Rješenje o dozvoli za adaptaciju/ rekonstrukcije objekta
 • Rješenje o uvjetima građenja
 • Rješenje o obustavi gradnje
 • Rješenje o rušenju objekta
 • Rješenje o procjeni utjecaja na okoliš
 • Rješenje o komunalnom redu
 • Rješenje o komunalnom doprinosu
 • Rješenje o promjeni kućnog broja
 • Rješenje o izvlaštenju zemljišta
 • Rješenje o povratu nacionalizirane imovine

 

 1. GOSPODARSTVO

 

 • Rješenje o upisu u obrtni registar (ugostiteljskog objekta)
 • Rješenje o brisanju iz registra
 • Rješenje o upisu udruge u registar
 • Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje samostalne djelatnosti
 • Rješenje o privremenoj obustavi obrta i o prekidu privremene obustave obrta
 • Rješenje o postupku dobivanja koncesije za obavljanje javne službe
 • Rješenje o komunalnoj naknadi za stambeni/poslovni prostor

 

 1. OPĆA UPRAVA

 

 • Rješenje o promjeni osobnog imena
 • Rješenje o naknadnom upisu činjenica u matične knjige
 • Rješenje o ispravkama i dopunama podataka u matičnim knjigama
 • Osobna stanja građana (izdavanje domovnice, rodnog, vjenčanog i smrtnog lista)

 

 1. INSPEKCIJSKI POSLOVI

 

 • Rješenje o uklanjanju nedostataka u poljoprivrednoj djelatnost
 • Rješenje o uklanjanju nedostataka u ugostiteljskoj radnji
 • Rješenje o uklanjanju nedostataka u sanitarnom djelokrugu
 • Rješenje o uklanjanju nedostataka u veterinarskoj djelatnosti
 • Rješenje o nepropisnom odlaganju otpada

 

 1. UNUTARNJI POSLOVI

 

 • Rješenje o oduzimanju putne isprave
 • Rješenje o oduzimanju vatrenog oružja
 • Rješenje o poništenju prebivališta
 • Rješenje o stjecanju/otpustu iz hrvatskog državljanstva
 • Rješenje o dozvoli za držanje i nošenje oružja
 • Rješenje o izdavanju osobne iskaznice/putovnice/ vozačke dozvole
 • Rješenje o dozvoli rada stranaca u RH

 

 1. PRIMJENA UPRAVNOG POSTUPKA U PRAVNIM OSOBAMA S JAVNIM OVLASTIMA

 

 1. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
  • Rješenje o pravu na skraćeno radno vrijeme
  • Rješenje o pravu na dopust do osme godine djetetova života
  • Rješenje o pravu na ortopedsko pomagalo
  • Rješenje o pravu na subvenciju lijekova

 

 1. MIROVINSKO OSIGURANJE
  • Rješenje o pravu na doplatak za djecu
  • Rješenje o starosnoj mirovini
  • Rješenje o invalidskoj mirovini
  • Rješenje o obiteljskoj mirovini
  • Rješenje o pravu na mirovinsko-invalidsko osiguranje za vrijeme privremene/trajne nezaposlenosti

 

 1. SOCIJALNA SKRB
  • Rješenje o postavljanju skrbnika
  • Rješenje o oduzimanju malodobnog djeteta od roditelja i smještaj u ustanovu
  • Rješenje o smještaju u ustanovu za starije osobe
  • Rješenje o smještaju djece/starije osobe u obitelj udomitelja
  • Rješenje o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
  • Zapisnik o pravu na jednokratnu novčanu pomoć
  • Rješenje o pravu na imovinsko-pravnu zaštitu
  • Rješenje o pravu na osobnu invalidninu
  • Rješenje o pravu na doplatak za pomoć i njegu
  • Rješenje o pravu na stalnu pomoć

Učenici biraju od ukupno 67 tema, a praksu u svezi izradbe završnog rada mogu odraditi u slijedećim tijelima;

 • općinskim, gradskim, odnosno županijskim uredima
 • Policijskoj upravi Bjelovarsko-bilogorskoj i drugima, a prema prebivalištu učenika
 • Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje- područnom uredu
 • Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje-područnom uredu
 • Poreznoj upravi – Područnom uredu Bjelovar, odnosno ispostavama
 • Centrima za socijalnu skrb,
 • matičnom uredu, te
 • inspekcijskim uredima.

 

                                                                                                                 

 

Comments are closed.