Natječaji

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Natječaj za nastavnika/cu  hrvatskog jezika

Natječaj za nastavnika/cu  ekonomske grupe predmeta

Natječaj za spremačicu na određeno puno radno vrijeme zamjena za bolovanje

Natječaj za spremačicu na određeno puno radno vrijeme zamjena za bolovanje

NATJEČAJ ZA UPIS POLAZNIKA U PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

Natječaj za nastavnika/cu engleskog jezika

Natječaj za nastavnika/cu  hrvatskog jezika

Natječaj za nastavnika/cu ekonomske grupe predmeta

Natječaj za nastavnika/cu engleskog jezika

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad

Natječaj za nastavnika/cu ekonomske grupe predmeta

Natječaj za nastavnika/cu engleskog jezika

Natječaj za upis polaznika u program obrazovanja odraslih u školskoj godini 2017./2018.

Natječaj za zapošljavanje osobe za obavljanje poslova stručno komunikacijskog posrednika/ce

Natječaj za ravnatelja

___________________________________________________________________

Na temelju članka 125.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.86/09.92/10.105/10.90/11.16/12.86/12.94/13.152/14.), Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, koju zastupa ravnatelj Vojislav Kranželić, prof.  raspisuje

N A T J E Č A J

 1. Radno mjesto spremačice na određeno puno radno vrijeme zamjena za bolovanje

Uvjeti:

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu.

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

životopis, dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba), elektronički zapis podataka iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, domovnicu i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se u roku od 8 dana od dana objave na adresu:                                                       Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
                                        Poljana dr. Franje Tuđmana 9
                                        43000 Bjelovar   

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od  10.01.2017. do 17.01.2017. godine

________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 125.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 126/2012. – pročišćeni tekst, 94/2013.,152/2014.),  Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, koju zastupa ravnatelj Vojislav Kranželić, prof.  raspisuje

N A T J E Č A J

 1. Nastavnik/ca, matematike 12 sati nastave tjedno na neodređeno nepuno radno vrijeme.

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o      radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

životopis, dokaz o stručnoj spremi (diploma), elektronički zapis podataka iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, domovnicu i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se u roku od 8 dana od dana objave na adresu:  Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
Poljana dr. Franje Tuđmana 9
43000 Bjelovar   

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od  18.10.2016. do 25.10.2016. godine

_______________________________________________________________________________________

Na temelju članka 125.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 126/2012. – pročišćeni tekst, 94/2013.,152/2014.),  Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, koju zastupa ravnatelj Vojislav Kranželić, prof.  raspisuje

N A T J E Č A J

 1. Nastavnik/ca, ekonomske grupe predmeta 12 sati nastave tjedno na određeno radno vrijeme do povratka nastavnice s bolovanja ili najduže do 31.08.2017. godine.

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o      radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

životopis, dokaz o stručnoj spremi (diploma), elektronički zapis podataka iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, domovnicu i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se u roku od 8 dana od dana objave na adresu:  Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
Poljana dr. Franje Tuđmana 9
43000 Bjelovar   

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od  18.10.2016. do 25.10.2016. godine

_________________________________________________________________________________________

Natječaj za upis polaznika u program obrazovanja odraslih u školskoj godini 2016./2017.

_________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i sukladno uvjetima projekta „Uz potporu sve je moguće, faza II“ u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.02 “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II” koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014-2020,  Ekonomska i birotehnička škola Bjelovarobjavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

POMOĆNIK U NASTAVI

Broj traženih osoba:     jednog pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 32 sata tjedno

Mjesto rada: Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar(Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2016/2017

Prijevoz: djelomično

POSEBNI UVJETI

 • minimalno srednjoškolsko obrazovanje
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učeniku s teškoćama u razvoju u razvoju kako bi ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju – naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslikasvjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua.Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca od selekcije kandidata.

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova –srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 23. kolovoza 2016. godine.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar,Poljanadr Franje Tuđmana 9, Bjelovar s naznakom “NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI”.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve043 221 932

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

__________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 125.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 126/2012. – pročišćeni tekst, 94/2013.,152/2014.),  Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, koju zastupa ravnatelj Vojislav Kranželić, prof.  raspisuje

N A T J E Č A J

 1. Nastavnik/ca, ekonomske grupe predmeta 12 sati nastave tjedno na određeno radno vrijeme do povratka nastavnice s bolovanja ili najduže do 31.08.2016. godine.

           

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o      radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

životopis, dokaz o stručnoj spremi (diploma), elektronički zapis podataka iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, domovnicu i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se u roku od 8 dana od dana objave na adresu:   Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar

                                                              Poljana dr. Franje Tuđmana 9

                                                                    43000 Bjelovar   

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od  07.03.2016. do 14.03.2016. godine

_______________________________________________________________________________________

Na temelju članka 125.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 126/2012. – pročišćeni tekst, 94/2013.,152/2014.),  Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, koju zastupa ravnatelj Vojislav Kranželić, prof.  raspisuje

N A T J E Č A J

 1. Nastavnik/ca, njemačkog jezika 21 sat nastave tjedno na određeno radno vrijeme

           

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o      radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

životopis, dokaz o stručnoj spremi (diploma), elektronički zapis podataka iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, domovnicu i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se u roku od 8 dana od dana objave na adresu:   Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar

                                                                   Poljana dr. Franje Tuđmana 9

                                                                            43000 Bjelovar   

 O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od  07.03.2016. do 14.03.2016. godine

________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 125.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 126/2012. – pročišćeni tekst, 94/2013.,152/2014.),  Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, koju zastupa ravnatelj Vojislav Kranželić, prof.  raspisuje

N A T J E Č A J

1.Nastavnik/ca, etike 2 sata nastave tjedno na određeno radno vrijeme

                           do 31.08.2016.

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

životopis, dokaz o stručnoj spremi (diploma), elektronički zapis podataka iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, domovnicu i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati

Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se u roku od 8 dana od dana objave na adresu:                                                           Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar

                                        Poljana dr. Franje Tuđmana 9

                                        43000 Bjelovar   

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od  12.01.2016. do 19.01.2016. godine

___________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 126/2012. – pročišćeni tekst, 94/2013., 152/2014.), Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, koju zastupa ravnatelj Vojislav Kranželić, prof. raspisuje

NATJEČAJ

1. Nastavnik/ca, stručnih predmeta 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno ( 22 sata u nastavi).

Vježbenička tvrtka – 6 sati nastave tjedno

Osnove turizma – 2 sata nastave tjedno

Računovodstvo – 4 sata nastave tjedno

Kompjutorska daktilografija – 2 sata nastave

Globalno poslovno okruženje- 2 sata nastave tjedno

Društveno odgovorno poslovanje – 6 sati nastave tjedno

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

životopis, dokaz o stručnoj spremi (diploma), elektronički zapis podataka iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, domovnicu i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se u roku od 15 dana od dana objave na adresu: Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar

 

 

Poljana dr. Franje Tuđmana 9 43000 Bjelovar

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 03.11.2015. do 17.11.2015.

________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 126/2012. – pročišćeni tekst, 94/2013.,152/2014.), Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, koju zastupa ravnatelj Vojislav Kranželić, prof. raspisuje

NATJEČAJ

1. Nastavnik/ca, stručnih predmeta 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme 4 sata u nastavi.

Globalno poslovno okruženje – 2 sata nastave tjedno

Obiteljski posao – 2 sata nastave tjedno

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

životopis, dokaz o stručnoj spremi (diploma), elektronički zapis podataka iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, domovnicu i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se u roku od 15 dana od dana objave na adresu: Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar

 

 

Poljana dr. Franje Tuđmana 9 43000 Bjelovar

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 03.11.2015. do 17.11.2015.

____________________________________________________________________________________________________

NATJEČAJ ZA UPIS POLAZNIKA U PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./2016. ZA ZANIMANJE

 

1. Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje:

 • EKONOMIST
 • UPRAVNI REFERENT

2. Program prekvalifikacije za zanimanje:

 • EKONOMIST
 • UPRAVNI REFERENT

Oblik izvođenja programa je KONZULTATIVNO-INSTRUKTIVNI

Detalje natječaja možete preuzeti u prilogu klikom na dokument.

Natjecaj za obrazovanje odraslih 14.09.2015.

________________________________________________________________________________________________________

NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 1. Nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture – puno radno vrijeme

Klikom mišem na sljedeći prilog možete preuzeti puni tekst s detaljima natječaja

Natjecaj za osposobljavanje – nast. tjelesnog

___________________________________________________________________________________________________

NATJEČAJ za radno mjesto (objavljeno 04.09.2015.)

POMOĆNIKA/ICA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U UČENJU  – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

Klikom mišem na sljedeći prilog možete preuzeti puni tekst s detaljima natječaja.

Natjecaj

__________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/2012., – pročišćeni tekst,94/2013., 152/2014.) Ekonomska  i birotehnička škola Bjelovar koju zastupa ravnatelj Vojislav Kranželić, prof. raspisuje

NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 1. Nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture – puno radno vrijeme

Uvjeti su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi                 i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu .

Prijavi je potrebno priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • domovnica
 • rodni list
 • potvrda o nekažnjavanju

Natjecati se mogu oba spola.

Pisane prijave s naznakom  „ZA NATJEČAJ“ podnose se u roku od osam dana od dana objave na adresu:

EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

Poljana dr. Franje Tuđmana 9

Bjelovar

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od  24.06.2015.do 01.07.2015.

___________________________________________________________________________________________________

United World Colleges

Objavljen je natječaj za odabir hrvatskih polaznika programa United World Colleges u šk. god. 2016. – 2018. Radi se o međunarodnom, prestižnom sustavu koledža, koji omogućava vrhunsko srednjoškolsko obrazovanje u vrlo zahtjevnom, ali i poticajnom međunarodnom okruženju.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. listopada 2015. Na natječaj se mogu javiti učenici koji u šk. godini 2015/2016 završavaju drugi ili treći razred četverogodišnje srednje škole, te zadovoljavaju druge uvjete navedene u tekstu natječaja.

Udruga UWC Hrvatska, koja okuplja bivše polaznike UWC škola i kratkih UWC tečajeva, provodi natječaje za izbor novih polaznika od svojeg osnivanja 2003. godine, a prije toga su bivši hrvatski učenici UWC-a redovito sudjelovali u izboru kandidata kao dio povjerenstva pri ministarstvu nadležnom za srednjoškolsko obrazovanje.

Na UWC školama provodi se obrazovni program International Baccalaureate (IB diploma), koji je priznat u Hrvatskoj i međunarodno, a učenici koji ga završe na UWC školama mogu normalno nastaviti školovanje u Hrvatskoj, ali i bilo gdje drugdje u svijetu.

Pr-7_UWC H Natjecaj 2016-2018-esej-v2

Pr-10_UWC H Natjecaj 2016-2018-izjava-sugl-skrb-v4

Pr-2_UWC H Natjecaj 2016-2018-prijavnica-v6

Pr-1_UWC H Natjecaj 2016-2018-naslovnica-v4

2015-obavijest-ucenicima-natjecaj-UWC-2016-2018

UWC H Natjecaj 2016-2018-poziv-v8

Pr-12_UWC H Natjecaj 2016-2018-financijska-samoprocjena-v3

Pr-11_UWC H Natjecaj 2016-2018-izjava-fin-mog-skrb-v4

___________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 126/2012. – pročišćeni tekst, 94/2013., 152/2014.), Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, koju zastupa ravnatelj Vojislav Kranželić, prof. raspisuje

NATJEČAJ

 1. Spremačica 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno.

 Uvjeti su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

Prijavi je potrebno priložiti:

 • životopis
 • dokaze o stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • rodni list
 • potvrdu o nekažnjavanju

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ” podnose se u roku od osam dana od dana objave na adresu: Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
             Poljana dr. Franje Tuđmana 9
             43000 Bjelovar  

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 20.05.2015. do 27.05.2015.

  ____________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 125.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 126/2012. – pročišćeni tekst, 94/2013.,152/2014.),  Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, koju zastupa ravnatelj Vojislav Kranželić, prof.  raspisuje

 

N A T J E Č A J

1.      Voditelj/ica računovodstva 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno.

 Uvjeti su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: 

          završen diplomski sveučilišni studij ekonomske  struke

          diplomski specijalistički stručni studij ekonomske struke

Prijavi je potrebno priložiti:
          životopis
          dokaze o stručnoj spremi
          dokaz o hrvatskom državljanstvu
          rodni list
          potvrdu o nekažnjavanju.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se u roku od osam dana od dana objave na adresu:   Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
                                       Poljana dr. Franje Tuđmana 9
                                       43000 Bjelovar  

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.   

Natječaj je otvoren od 27.03.2015. do 03.04.2015.

 ____________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 125.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 126/2012. – pročišćeni tekst, 94/2013.,152/2014.),  Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, koju zastupa ravnatelj Vojislav Kranželić, prof.  raspisuje

 

N A T J E Č A J

1.      Nastavnik/ca, matematike 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno.

Uvjeti su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

          završen diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste
        diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima pedagoške kompetencije  

Prijavi je potrebno priložiti:
          životopis
          dokaze o stručnoj spremi
          dokaz o hrvatskom državljanstvu
          rodni list
          potvrdu o nekažnjavanju.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se u roku od osam dana od dana objave na adresu:   Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
                                       Poljana dr. Franje Tuđmana 9
                                       43000 Bjelovar  

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.   

Natječaj je otvoren od 26.03.2015. do 02.04.2015.

 ___________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 125.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 126/2012. – pročišćeni tekst, 94/2013.,152/2014.),  Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, koju zastupa ravnatelj Vojislav Kranželić, prof.  raspisuje

 

N A T J E Č A J

1.     Nastavnik/ca, informatike 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno.

Uvjeti su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu:

         dipl. ekonomist, smjer poslovna informatika

         dipl.ing.elektrotehnike smjer računarska tehnika

         dipl. ing računarstva

         dipl. ing, matematike, smjer informatika

         dipl. informatičar

 

Prijavi je potrebno priložiti:
         životopis
         dokaze o stručnoj spremi
         dokaz o hrvatskom državljanstvu
         rodni list
         potvrdu o nekažnjavanju.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se u roku od osam dana od dana objave na adresu:   Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
                                       Poljana dr. Franje Tuđmana 9
                                       43000 Bjelovar  

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.   

Natječaj je otvoren od 12.03.2015. do 19.03.2015.

_________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 125.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 126/2012. – pročišćeni tekst, 94/2013.,152/2014.),  Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, koju zastupa ravnatelj Vojislav Kranželić, prof.  raspisuje

 

N A T J E Č A J

1.     Nastavnik/ca, kompjutorske daktilografije 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme 7,5 sati tjedno.

Uvjeti su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu:

         dipl. ekonomist, dipl. pravnik,

         VSS društvenog smjera s položenim ispitom iz dopunskih pedagoško-psiholoških predmeta, uz obvezno poznavanje daktilografije i rada na osobnom računalu te primjereno korištenje MS office-ovim aplikacijama (Word, Outlook, Excel, PowerPint) što se potvrđuje odgovarajućom potvrdom.

 

Prijavi je potrebno priložiti:
         životopis
         dokaze o stručnoj spremi
         dokaz o hrvatskom državljanstvu
         rodni list
         potvrdu o nekažnjavanju.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se u roku od osam dana od dana objave na adresu:   Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
                                       Poljana dr. Franje Tuđmana 9
                                       43000 Bjelovar 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.   

Natječaj je otvoren od 12.03.2015. do 19.03.2015.

 

Comments are closed.