ŠKOLSKA GODINA: 2020./2021.
UPRAVNI REFERENT – TEME ZA ZAVRŠNI RAD 2020./21.
EKONOMIST-TEME ZA ZAVRŠNI RAD 2020./21.

ŠKOLSKA GODINA: 2019./2020.

Zanimanje Ekonomist

Mentor: Mirjana Erceg,  dipl. oec.

Komunikacijsko prezentacijske vještine

 1. Prednosti , nedostaci i oblici usmene komunikacije
 2. Govorna prezentacija
 3. Neverbalna komunikacija
 4. Slušanje
 5. Poslovni bonton

Tržište kapitala

 1. Dioničko društvo (osnivanje, organi i poslovanje- primjer  KRAŠ d.d.)
 2. Vrijednosni papiri na financijskim tržištima
 3. Burza i burzovno poslovanje  ( primjer Zagrebačka burza )
 4. Burzovni krahovi
 5. Najpoznatije svjetske burze

Mentor: Gordana Šostarec,  dipl. oec.

PODUZETNIŠTVO 

 1.     Poduzetnik i obiteljsko poduzeće
 2.     Obrt
 3.     Upravljanje ljudskim potencijalima
 4.     Karijera i motiviranje
 5.     Društvo s ograničenom odgovornošću
 6.     Osnivanje trgovačkog društva
 7.     Menadžment i menadžeri današnjice
 8.     Institucijska potpora razvoju poduzetništva

  OBITELJSKI POSAO

 1.  Obiteljski posao

 

VJEŽBENIČKA TVRTKA

 1. Poslovni bonton

Mentor: Gorica Risović,  dipl. oec.

Bankarstvo i osiguranje

 1. Pojam, funkcije i vrijednost novca
 2. Zaštita novca od krivotvorenja
 3. Transakcijski i drugi računi
 4. Osiguranje osoba
 5. Osiguranje imovine
 6. Internetsko/elektroničko i mobilno bankarstvo
 7. Banka X i njeno poslovanje (Erste, Zagrebačka ili PBZ)
 8. Obrasci i ugovori u bankarstvu
 9. Kartično poslovanje

Pravno okruženje poslovanja

 1. Dječja prava u poslovanju

Mentor: Marija Dušek, dipl. oec.

Marketing usluga

 1. Marketinški miks u bankarstvu
 2. Marketing usluga u turizmu
 3. Interni marketing – upravljanje radnim procesima
 4. Marketing usluga neprofitnih organizacija

Poduzetništvo

 1.   Socijalno poduzetništvo
 2.   Obiteljski biznis
 3.   Poslovne funkcije
 4.   Učinkovito upravljanje ljudskim resursima
 5.   Žena poduzetnica
 6. Funkcije menadžmenta

Mentor:  Saša Aušperger, dipl. oec.

Poduzetništvo

 1. 1. Poduzetnička etika
 2. Poduzetništvo i nove tehnologije
 3. Komunikacija na radnom mjestu
 4. Kako do kvalitetnih zaposlenika
 5. Pravni oblici trgovačkih društava
 6. Razlike osnivanja d.o.o. i d.d.
 7. Franšizing i poduzetništvo
 8. Patenti i izumi i njihov utjecaj na poduzetnički posao
 9. Obrti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
 10. Poduzeće i ekologija

Mentor:  Lorena Božičković, mag.oec.

Vježbenička tvrtka

 1. Poslovna dokumentacija u međusobnom poslovanju vježbeničkih tvrtki
 2. Promidžbene aktivnosti vježbeničke tvrtke „X“
 3. Sajamsko poslovanje vježbeničke tvrtke „X“
 4. Poslovni plan vježbeničke tvrtke „X“
 5. Organizacija rada po odjelima u vježbeničkoj tvrtki „X“
 6. Poslovi Odjela administracije i tajništva vježbeničke tvrtke „X“
 7. Poslovi Odjela nabave sa skladištem vježbeničke tvrtke „X“
 8. Poslovi Odjela prodaje i marketinga vježbeničke tvrtke „X“
 9. Poslovi Odjela financija i računovodstva vježbeničke tvrtke „X

Računovodstvo

 1. Obračun i knjiženje plaće poduzeća “X”

Mentor:  Aleksandra Hohnjec, dipl.oec.

 1. Interkulturalno komuniciranje
 2. Važnost poslovnih komunikacija putem društvenih mreža
 3. Mediji, komunikacija i manipulacija
 4. Bodylanguage (govor tijela),uloge i značenja neverbalnog znakovlja u poslovnom komuniciranju
 5. Žene kao pregovarači
 6. Umjetna inteligencija u poslovnim komunikacijama
 7. Šutnja u poslovnoj komunikaciji
 8. Prijave za posao  i poslovni intervjui
 9. Izgradnja karijere i pisanje životopisa
 10. Uloga i značaj boja u poslovnim komunikacijama

Mentor: Biljana Ilkoski, dipl.oec

Osnove ekonomije

 1. Porezi i porezni sustav Republike Hrvatske
 2. Fiskalna politika u Republici Hrvatskoj
 3. Nezaposlenost-problem pojedinca i gospodarstva u RH

Računovodstvo

 1. Dugotrajna imovina
 2. Prihodi, rashodi i financijski rezultat poslovanja

Analiza financijskih izvješća

 1. Analiza financijskih izvještaja  trgovačkog društva „X“ pomoću financijskih pokazatelja
 2. Horizontalna analiza financijskih izvještaja trgovačkog društva „X“
 3. Vertikalna analiza financijskih izvještaja trgovačkog društva “X”
 4. Analiza uspješnosti poslovanja trgovačkog društva „X“
 5.  Analiza financijskih izvještaja trgovačkog društva Interijeri Sabljo d.o.o.

Mentor: Blaženka Urh, dipl. oec.

Marketing

 1.     Kvaliteta proizvoda – Kraš d.d.
 2.       Proizvodni program – Saponia Osijek
 3.       Brendiranje – Dolcela
 4.       Pozicioniranje proizvoda  – Lino
 5.       Strategije marketinga
 6.       Integrirani marketing
 7.       Etika i društvena odgovornost marketinga – Pik Vrbovec d.d.
 8.       Internetski marketing – korištenje Facebook u promociji Životinjskog carstva
 9.       Izravni marketing
 10.     Marketing u sportu

Mentor: Nataša Ćurković, dipl. oec

Osnove ekonomije:

 1. Problem nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
 2. Ekonomske i socijalne posljedice inflacije
 3. Gospodarski rast i razvoj u Republici Hrvatskoj

Osnove turizma:

 1. Turističke manifestacije Bjelovarsko-bilogorske županije
 2. Radna snaga u turizmu
 3. Turistička ponuda Republike Hrvatske

Marketing usluga:

 1. Marketing usluge u bankarstvu
 2. Kvaliteta usluge

Mentor: Matea Kanjka, mag. oec

Društveno odgovorno poslovanje:

 1. Društveno odgovorno upravljanje ljudskim potencijalima
 2. Društveno odgovorno poslovanje i odnosi s lokalnom zajednicom
 3. Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
 4. Društveno odgovorno poslovanje i odnosi s potrošačima 
 5. Primjeri dobre prakse društveno odgovornog poslovanja u RH

Upravljanje prodajom:

 1. Prodajno osposobljavanje i motivacija u prodaji
 2. Metode unapređenja prodaje usmjerene na kupce
 3. Metode unapređenja prodaje usmjerene na javnost
 4. Teleprodaja
 5. Online prodaja

Zanimanje Upravni referent

Mentor: Ivanka Jareb, dipl.iur.

Stručno područje: Upravni postupak (posebni postupci ; porezni, inspekcijski, socijalna skrb, zdravstveno i mirovinsko osiguranje i dr.)

 1. PRIMJENA UPRAVNOG POSTUPKA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE

 

 1. FINANCIJE 
 • Rješenje o razrezu poreza na kupoprodaju ( motorna vozila i dr.)
 • Rješenje o razrezu poreza na promet nekretnina
 • Rješenje o razrezu poreza na dohodak
 • Rješenje o razrezu poreza na dodanu vrijednost
 • Rješenje o razrezu poreza na nasljedstvo i darove
 • Rješenje o razrezu poreza po godišnjoj poreznoj prijavi građana
 • Rješenje o razrezu poreza na cestovna motorna vozila/plovila/kuće za odmor
 • Rješenje o razrezu poreza na tvrtku-pravna osoba
 • Rješenje o razrezu poreza na tvrtku – fizička osoba
 • Rješenje o razrezu poreza na javne površine
 1. PRISILNA NAPLATA – poreza, naknada
 • Rješenje o prisilnoj naplati poreza (na tvrtku i dr.)
 • Rješenje o prisilnoj naplati komunalne naknade (fizičke, odnosno pravne osobe )
 1. GRADITELJSTVO, STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI I IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI 
 • Lokacijska dozvola
 • Potvrda glavnog projekta
 • Uporabna dozvola
 • Rješenje o dozvoli za adaptaciju/ rekonstrukcije objekta
 • Rješenje o uvjetima građenja
 • Rješenje o obustavi gradnje
 • Rješenje o rušenju objekta
 • Rješenje o procjeni utjecaja na okoliš
 • Rješenje o komunalnom redu
 • Rješenje o komunalnom doprinosu
 • Rješenje o promjeni kućnog broja
 • Rješenje o izvlaštenju zemljišta
 • Rješenje o povratu nacionalizirane imovine
 • Rješenje o izvedenom stanju
 1. GOSPODARSTVO 
 • Rješenje o upisu u obrtni registar (ugostiteljskog objekta)
 • Rješenje o brisanju iz registra
 • Rješenje o upisu udruge u registar
 • Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje samostalne djelatnosti
 • Rješenje o privremenoj obustavi obrta i o prekidu privremene obustave obrta
 • Rješenje o postupku dobivanja koncesije za obavljanje javne službe
 • Rješenje o komunalnoj naknadi za stambeni/poslovni prostor
 1. OPĆA UPRAVA 
 • Rješenje o promjeni osobnog imena
 • Rješenje o naknadnom upisu činjenica u matične knjige
 • Rješenje o ispravkama i dopunama podataka u matičnim knjigama
 • Osobna stanja građana (izdavanje domovnice, rodnog, vjenčanog i smrtnog lista)
 1. INSPEKCIJSKI POSLOVI 
 • Rješenje o uklanjanju nedostataka u poljoprivrednoj djelatnost
 • Rješenje o uklanjanju nedostataka u ugostiteljskoj radnji
 • Rješenje o uklanjanju nedostataka u sanitarnom djelokrugu
 • Rješenje o uklanjanju nedostataka u veterinarskoj djelatnosti
 • Rješenje o nepropisnom odlaganju otpada
 1. UNUTARNJI POSLOVI 
 • Rješenje o oduzimanju putne isprave
 • Rješenje o oduzimanju vatrenog oružja
 • Rješenje o poništenju prebivališta
 • Rješenje o stjecanju/otpustu iz hrvatskog državljanstva
 • Rješenje o dozvoli za držanje i nošenje oružja
 • Rješenje o izdavanju osobne iskaznice/putovnice/ vozačke dozvole
 • Rješenje o dozvoli rada stranaca u RH
 1. PRIMJENA UPRAVNOG POSTUPKA U PRAVNIM OSOBAMA S JAVNIM OVLASTIMA

 

 1. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
  • Rješenje o pravu na skraćeno radno vrijeme
  • Rješenje o pravu na dopust do osme godine djetetova života
  • Rješenje o pravu na ortopedsko pomagalo
  • Rješenje o pravu na subvenciju lijekova
 1. MIROVINSKO OSIGURANJE
  • Rješenje o pravu na doplatak za djecu
  • Rješenje o starosnoj mirovini
  • Rješenje o invalidskoj mirovini
  • Rješenje o obiteljskoj mirovini
  • Rješenje o pravu na mirovinsko-invalidsko osiguranje za vrijeme privremene/trajne nezaposlenosti
 1. SOCIJALNA SKRB
  • Rješenje o postavljanju skrbnika
  • Rješenje o oduzimanju malodobnog djeteta od roditelja i smještaj u ustanovu
  • Rješenje o smještaju u ustanovu za starije osobe
  • Rješenje o smještaju djece/starije osobe u obitelj udomitelja
  • Rješenje o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
  • Zapisnik o pravu na jednokratnu novčanu pomoć
  • Rješenje o pravu na imovinsko-pravnu zaštitu
  • Rješenje o pravu na osobnu invalidninu
  • Rješenje o pravu na doplatak za pomoć i njegu
  • Rješenje o pravu na stalnu pomoć
  • Rješenje o posvojenju

Učenici biraju od ukupno 69 tema, a praksu u svezi izradbe završnog rada mogu odraditi u slijedećim tijelima;

 • općinskim, gradskim, odnosno županijskim uredima
 • Policijskoj upravi Bjelovarsko-bilogorskoj i drugima, a prema prebivalištu učenika
 • Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje- područnom uredu
 • Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje-područnom uredu
 • Poreznoj upravi – Područnom uredu Bjelovar, odnosno ispostavama
 • Centrima za socijalnu skrb,
 • matičnom uredu, te
 • inspekcijskim uredima.